Sài Gòn Center

Ngày  Khát Vọng Xanh Garden cùng đồng hành với Ngày Hội Mội trường được tổ chức tại Sài Gòn Center